LATITUDE Psoriasis Studies

Правна бележка

Приемане на споразумението. Вашият достъп до и използването на уеб сайта [latitudepsoriasis.com] („Сайт“), който се поддържа от Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com), се подчиняват на следните правила и условия, както и на приложимите закони. Чрез достъп и разглеждане на Сайта Вие приемате и се съгласявате, без ограничение или квалификация, с правилата и условията и потвърждавате, че всички други споразумения между Вас и Clinical Trial Media са отменени и нямат сила или действие по отношение на Вашия достъп и използване на Сайта. 

Обхват на използването. Clinical Trial Media поддържа Сайта за Ваша лична информация, образование и комуникация. Моля, не се колебайте да разглеждате Сайта. Можете да изтегляте материали, показани на Сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че запазите всички бележки за авторските права и други права на собственост върху материалите. Не можете обаче да разпространявате, модифицирате, предавате, използвате повторно, препубликувате или използвате съдържанието на Сайта за комерсиални цели, включително текста и изображенията, без писменото разрешение на Clinical Trial Media. Разбирате, че Clinical Trial Media не предоставя декларации, че информацията в Сайта е подходяща или достъпна за използване на места извън Съединените американски щати, и достъпът до Сайта от територии, където съдържанието на Сайта може да е незаконно или неподходящо, е забранено. Тези, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят отговорност за спазването на приложимите местни закони. 

Без медицински съвети. Сайтът не предоставя медицински съвети. С известни изключения, всички продукти, обсъждани на Сайта, се предлагат само по лекарско предписание от лицензиран медицински специалист. Сайтът не се занимава с предоставяне на медицински или подобни професионални услуги или съвети, а информацията, предоставена на Сайта, не е предназначена да замести медицинските съвети, предлагани от доставчик на здравни услуги. Ако желаете или се нуждаете от такива услуги или съвети, трябва незабавно да се консултирате с лекар или професионален доставчик на здравни грижи. 

Защита на авторските права. Трябва да приемете, че всичко, което виждате или четете на Сайта, е защитено с авторски права, освен ако не е посочено друго, и не може да се използва, освен както е предвидено в тези условия и в текста в Сайта, без писменото разрешение на Сайта. Сайтът не предоставя декларации или гаранции, че използването на материали, показани на Сайта, няма да нарушава права на трети лица, които не са собственост или не са свързани със Сайта. 

Търговски марки. Търговските марки, търговски наименования, лога и марки за услуги (заедно наричани „Търговски марки“), показани на Сайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Clinical Trial Media и други лица. Нищо, съдържащо се на Сайта, не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, естопел или друго, на какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е търговска марка, показана на Сайта, без писменото разрешение на Clinical Trial Media или което и да е трето лице, което може да притежава Търговските марки, показани на Сайта. Вашата употреба на търговските марки, показани на Сайта, или каквото и да е друго съдържание на Сайта, с изключение на случаите, предвидени в тези условия, е строго забранено. Имайте предвид също така, че Clinical Trial Media ще прилага агресивно и принудително своите права на интелектуална собственост в пълната степен на закона, включително чрез търсенето на наказателно преследване. 

Изключване на гаранция. Въпреки че Clinical Trial Media полага разумни усилия, за да включи точна и актуална информация в Сайта, Clinical Trial Media не предоставя никакви гаранции или декларации относно нейната точност. Clinical Trial Media не поема задължения или отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на Сайта. Без да се ограничава гореизложеното, всичко на Сайта се предоставя „КАКТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ НА НЕЧИИ ПРАВА. Обърнете внимание, че някои юрисдикции може да не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че някои от горните изключения може да не се отнасят за Вас. Проверете местните закони за каквито и да било рестрикции или ограничения относно изключването на подразбиращи се гаранции. 

Ограничаване на отговорността. Вашето използване и разглеждане на Сайта са на Ваш риск. Нито Сайтът, нито някое друго лице, ангажирано със създаването, продуцирането и предоставянето на Сайта, носят отговорност за каквито и да е преки, инцидентни, последващи, непреки или наказателни вреди, произтичащи от Вашия достъп до или използване на Сайта. Сайтът и/или Clinical Trial Media не поемат отговорност и няма да бъдат задължени за никакви вреди или вируси, които може да заразят Вашето компютърно оборудване или друго имущество поради Вашия достъп до, използване на или сърфиране в Сайта или изтеглянето на каквито и да било материали, данни, текст или изображения от Сайта. 

Забранени предавания. Някои области на Сайта може да Ви позволят достъп до онлайн форуми и изпращане на имейли или други начини на предоставяне на обратна връзка на Сайта. Clinical Trial Media не приема и изрично отказва всякакво задължение или отговорност за каквото и да е съдържание в тези вмешателства. Не можете да публикувате или предавате незаконни, заплашителни, клеветнически, дискредитиращи, нецензурни, неприлични, подстрекателски, порнографски или вулгарни материали или какъвто и да е материал, който би могъл да представлява или насърчава поведение, което би могло да се счита за престъпление, да породи гражданска отговорност или да наруши по друг начин някой закон. Освен това Ви е забранено да публикувате или предавате каквато и да е информация, която (а) нарушава правата на други лица или нарушава техните права за поверителност или публичност, (б) е защитена с авторски права, търговска марка или друго право на собственост, освен ако не е налице изрично писмено разрешение на собственика на това право, (в) съдържа вирус, грешка или друг вреден елемент, или (г) се използва за неправомерен заговор срещу друго лице, за да ограничи търговията или конкуренцията. Единствено Вие носите отговорност за всякакви вреди, произтичащи от нарушаване на авторски права, търговска марка или друго право на собственост, или за всяка друга вреда, произтичаща от Вашето използване на Сайта. 

Използване на подавания на информация. Всички лични данни (включително PIHI) в електронните комуникации към Сайта се регулират от Политиката за поверителност на Сайта. От друга страна, всякакви комуникации или материали, които предавате на Сайта по електронна поща или по друг начин, включително всякакви нелични данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, са и ще бъдат третирани като неконфиденциални и непатентовани. Вие разбирате, че всяка такава комуникация или материал, който предавате или публикувате, може да бъде използвана от Clinical Trial Media или нейните свързани лица за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, излъчване и публикуване. Освен това Clinical Trial Media е свободна да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау, процеси или техники, съдържащи се във всяко съобщение, което изпращате до Сайта, за каквато и да е цел, включително, но не само, разработване, производство, маркетинг и продажба на продукти и услуги, използващи такива идеи, концепции, ноу-хау, процеси или техники. 

Връзки към други сайтове. Clinical Trial Media не е прегледала всички сайтове, свързани към Сайта, и не носи отговорност за съдържанието на страници извън Сайта или други сайтове, свързани към Сайта. Връзката Ви с други страници извън сайта или други сайтове е на Ваш риск. След като направите връзка към друг сайт, моля, прегледайте правната бележка и политиката за поверителност на новия сайт. Те може да се различават от тези, регулиращи Сайта.

Изменение на Споразумението. Clinical Trial Media може във всеки момент да ревизира правилата и условията на това споразумение, регламентиращо използването на Сайта. Ако някакви условия, съдържащи се в настоящото правно известие, се променят, измененото известие ще бъде публикувано на Сайта. Вие сте обвързани с всякакви такива нови версии и следователно трябва периодично да преглеждате настоящите правила и условия.

© 2023–2024 Clinical Trial Media. Всички права запазени.

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimize site functionality and give you the best experience. Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences. 

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy

By continuing to access this website, you are giving us consent to collect cookies.